60th Kannada Rajyotsava

  • Kannada Bhashane

  • Haadu

  • Guru Gnana

  • Mukhya Athithi - Shri Mohammed Haneef

  • Mukhya Athithi - Shri Mohammed Haneef

  • Haadu

  • Bhashane

  • Jai Karnataka

  • Swagatha

  • Prathane